Bипуск INSULA. 1.2020. 2020

ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ УКРАЇНСЬКИМИ КОЗАКАМИ ЗА ДОКУМЕНТАМИ КОЗАЦТВА КІНЦЯ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

Автор: Сурченко Олександр

Aнотація: Досліджуються документи українського козацтва кінця XVI – першої половини XVII ст. в аспекті історичної хронології. Основна увага приділяється особливостям датування джерел та взагалі специфічним рисам вимірювання часу українськими козаками. Розглядається вплив григоріанської календарної реформи 1582 р. на козацьку кореспонденцію. Піднімається питання про використання систем літочислення. Робиться акцент на орієнтуванні в часі, в тому числі і за допомогою християнських свят та пам’ятних дат церковного календаря. Проводяться спроби уточнення датування деяких документів.

Ключові слова: календар, хронологія, вимірювання часу, українські козаки, козацька кореспонденція, датування документів, григоріанська календарна реформа, григоріанський календар, юліанський календар, церковні свята та пам’ятні дати, система літочислення, ера.

ПОЛІТИКА КАЛЬМІУСЬКИХ ПОЛКОВНИКІВ НА СХІДНИХ ЗЕМЛЯХ ВОЛЬНОСТЕЙ У XVIII СТ.

Автор: Мірущенко Олександр

Aнотація: У статті розглядається політика кальміуських полковників на східних землях Запорозьких Вольностей. Аналізуються територіальні суперечки з Військом Донським, взаємини з Кошем, стосунки з кубанцями, наводиться перелік полковників часів Нової Січі.

Ключові слова: кальміуські полковники, Запорозькі Вольності, рибальські промисли, територіальні суперечки.

СТАВРОГРАФІЧНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ЗАПОРОЗЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ І ПІВДНЯ ГЕТЬМАНЩИНИ

Автор: Векленко Віктор, Маріна Зоя, Ромашко Олександра

Aнотація: В дослідженні аналізуються взаємовпливи запорозької культурної традиції і півдня Гетьманщини на основі вивчення натільних запорозьких хрестів із зібрання Громадського історико-етнографічного ставрографічного Музею Хреста.

Ключові слова: запорозька культурна традиція, запорозькі хрести, Громадський історико-етнографічний ставрографічний Музей Хреста.

МУЗЕЙНІ ВИДАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЛОЩИНІ БІОГРАФІСТИКИ

Автор: Чергік Наталія

Aнотація: В статті представлено музейні видання кінця ХІХ – початку ХХ століття, в яких розміщено твори біографічного змісту. Методом порівняння продемонстровано ступінь достовірності, повноти та інформаційної новизни біографічних текстів. Висновки стосуються потенціалу українських музейних видань зазначеного періоду як біографічного джерела.

Ключові слова: музеографія, музейне видання, публікація, біографічний твір.

ДО ПИТАННЯ ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ХРЕСТІВ ЗАПОРОЗЬКОГО ТИПУ

Автор: Горішній Максим

Aнотація: В статті здійснюється спроба визначення місцевих ремісничих осередків виготовлення запорозьких хрестів на території Запорізької області.

Ключові слова: запорозькі хрести, ремісничі осередки, Запорізька область.

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЇ УКРІПЛЕНЬ 1736 Р. НА О. ХОРТИЦЯ

Автор: Кобалія Дмитро

Aнотація: Стаття Д. Кобалія «Дослідження укріплень 1736 р. на острові Хортиця» є публікацією результатів розкопок однієї з фортифікаційних ліній Хортицького ретраншементу. Ця оборонна лінія була першою споруджена на Хортиці у 1736 році. Схоже, вона була залишена незабаром після будівництва. Під час земляних робіт у 2018 та 2019 роках було досліджено: фрагмент рову між редутами №№2 та 3, другий редут, а також центральну напівземлянку всередині нього. Редут мав форму ромба і був розміщений фронтом на південь. У ровах укріплення, а також в заповненні напівземлянки був знайдений типовий для того періоду матеріал – мушкетні кулі, солдатські пряжки, цвяхи, уламки зброї, боєприпаси та знаряддя праці. Відсутність скляного та керамічного посуду є не типовою.

Ключові слова: Хортиця, укріплення, російсько-турецькі війни, ретраншемент, дослідження, редут.

ЗАПОРОЗЬКІ ХРЕСТИ З ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЗІБРАННІ ГРОМАДСЬКОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО СТАВРОГРАФІЧНОГО МУЗЕЮ ХРЕСТА

Автор: Векленко В.

Aнотація: В публікації досліджуються і вводяться до наукового обігу запорозькі хрести, знайдені на території Запорізької області, які походять із зібрання Громадського історико-етнографічного ставрографічного Музею Хреста.

Ключові слова: запорозькі хрести, науковий обіг, Громадський історико-етнографічний ставрографічний Музей Хреста.

КІЧКАС ТА ЙОГО ОКОЛИЦІ НА СВІТЛИНАХ З ФОТОАЛЬБОМУ М.С. ЕСКІНА 1935 Р.

Автор: Власов Олег

Aнотація: У статті вперше проведено аналіз світлин з подарункового альбому учасника Дніпровського Будівництва М.С. Ескіна, як джерел, які надзвичайно доповнюють широко відомі літературні описи унікального природно-історичного комплексу – Кічкаського урочища. Автори наголошують на важливості вивчення подібних документів і необхідності залучення до їх опрацювання спеціалістів різних наукових установ.

Ключові слова: Кічкас, Айнлаге, Хортиця, меноніти, Дніпрогес, Дніпробуд, Ескін.

ГОСПОДАРСТВО МЕНОНІТІВ КОЛОНІЇ ІНЗЕЛЬ ХОРТИЦЯ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ ХОРТИЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ

Автор: Пачковська Олена

Aнотація: В статті висвітлюються питання особливостей організації та впорядкування господарства менонітів колонії Інзель Хортиці за спогадами мешканців та гостей колонії.

Ключові слова: колонія Інзель Хортиця, меноніти, господарська діяльність.

СТАНОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ М. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА НАПРИКІНЦІ XІX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. ВНЕСОК Б.Я. ГРІНБЕРГ (РЄЗНІКОВОЇ) У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ МІСТА (НА МАТЕРІАЛАХ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ХОРТИЦЯ»).

Автор: Тітова Ірина

Aнотація: В статті розглядаються санітарно-епідеміологічні проблеми м. Олександрівська першої половини XX ст., становлення санітарно-епідеміологічної служби. Окремо приділяється увага документам Б.Я. Грінберг (Рєзнікової) з фондів Національного заповідника «Хортиця».

Ключові слова: епідемії, санітарно-епідеміологічні служби, м. Олександрівськ першої половини XX ст., Б.Я. Грінберг (Рєзнікова).

ПОХОВАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ХОРТИЦЬКИХ МЕННОНІТІВ

Автор: Штатський Максим

Aнотація: Стаття присвячена висвітленню питання особливостей поховальних традицій меннонітського населення Хортицьких колоній на основі мемуарних джерел. Автор виділяє основні риси (етапи) подій, пов’язаних з діями громади по відношенню до її померлого члена. Даний огляд є досить побіжним, і спрямований на попередню розробку уявлення про загальну схему явища, котре розглядається в дослідженні.

Ключові слова: Хортицькі менноніти, гімни, служба, церемонія, пастор, фаспа.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ХVІІ СТ. І ОБРАЗУ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО: ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ ПРИ ПОДАЧІ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ЕКСКУРСІЙНІЙ ПРАКТИЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ХОРТИЦЯ»

Автор: Моісеєнко Світлана

Aнотація: Актуалізується тема Визвольної війни ХVІІ ст. у просвітницькій діяльності заповідника. Дається літературний аналіз творів Ліни Костенко, у яких йдеться про події визвольних змагань ХVІІ ст., змальовано образ Богдана Хмельницького. Розглядаються сюжетні лінії романів у віршах «Берестечко», «Маруся Чурай» у контексті змісту музейних експозицій, лекцій, масових заходів, тематично пов’язаних з даним історичним періодом. Наводяться приклади застосування методичного прийому цитування уривків із творів у культурно-просвітницьких і освітніх проектах заповідника як засіб підвищення їх ефективності.

Ключові слова: : тема, дослідження, історія, національно-визвольна війна, нація, незалежність, гетьман, література, творчість, історична правда, головний герой, характеристика, психологічний портрет, композиція, методичний прийом, цитати.

ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКОРІЮ ДИКОГО – СICHORIUM INTYBUS L.

Автор: Панченко Світлана, Клименко Павло, Карпун Євген, Корнієвський Юрій

Aнотація: За допомогою хромато-мас-спектрометричного дослідження настойки підземних органів Cichorium intybus L. ідентифіковано 17 компонентів, що належать до різних груп БАС; кількісно переважають 10 компонентів.

Ключові слова: настойка цикорію дикого, хромато-мас-спектроскопія, час утримання хв., компонентний склад, підземні органи.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИНИ ВАЛЕРІАНИ З РІЗНИХ КРАЇН ЄВРОПИ

Автор: Корнієвська Валентина, Панченко Світлана, Кириченко Юля, Корнієвський Юрій

Aнотація: За допомогою хромато-мас-спектрометричного дослідження настойок валеріани із сировини, заготовленої в Болгарії, Польщі, Україні, ідентифіковано 187 компонентів.

Ключові слова: настойка валеріани, хромато-мас-спектроскопія, компонентний склад, кількісний вміст, час утримання хв.