Авторам

Шановні автори! До 16 листопада триває прийом статей до випуску №3, публікація якого запланована на 16 грудня 2021 року. До розгляду приймаються лише статті, які мають такі елементи:

  • - Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • - Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • - Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • - Формулювання цілей статті (постановка завдань);
  • - Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • - Висновки з цього дослідження і перспектив подальших розвідок у даному напрямку.

Статті приймаються тільки в електронному варіанті e-mail: insula2020@ukr.net.

Автори до статті мають надати рецензію доктора наук або двох кандидатів відповідного профілю.

форма-рецензування-1.

Вимоги до електронного варіанту: файл у форматі docx, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 2,5 см, верхнє, нижнє, праве – 2 см.

До статті обов’язково додаються окремим файлом відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, номер мобільного телефону, e-mail.

Назва файла статті – латинськими літерами прізвище автора (vlasov), назва файла з відомостями про автора латинськими літерами (vlasov_avtor).

Послідовність розміщення елементів статті: УДК, назва статті, ініціали і прізвище автора, установа, де працює автор, ORCID (при наявності), анотація і ключові слова, виклад основного матеріалу статті, джерела та література. Анотація, ключові слова і назва статті подаються українською та англійською мовами. Анотація українською мовою не менше 500 знаків з пробілами, обсяг анотації англійською мовою не менше 500 знаків з пробілами. Кількість ключових слів не більше 6. Електронний переклад не допускається.

Вимоги до оформлення рисунків та таблиць

Автор подає готові скомпоновані рисунки. Їх кількість не повинна перевищувати 50% загального обсягу статті. Нумерація ілюстративних матеріалів у тексті повинна бути наскрізною і послідовною. Ілюстрації (рисунки і таблиці) повинні бути пов’язані з текстом. Якщо на рисунку є позиції, тоді посилання оформлюється так: (рис. 1.2). Підписи до рисунків додаються окремим документом у форматі doc або docx. Слово «рисунок» і його номер відділяється від назви крапкою.

Ілюстративний матеріал подається у форматі TIFF, Adobe PhotoShop (PSD) або JPEG з розподільною здатністю не менше 300 dpi.

Табличні матеріали не мають перевищувати 40% загального обсягу статті, бути логічно і зрозуміло структурованими та обов’язково мати назву. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті.

Таблиці нумерують послідовно. В правому куті розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. На наступному рядку з великої літери – назва таблиці, вирівняна по центру.

Список Джерел та літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання».

Орієнтовний обсяг статті від 0,3 до 1,5 умовних друкованих аркушів.

Статті приймаються англійською і українською мовами.

Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статті та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.